THAILAND ภาษาไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบนี้กำหนดให้เจ้าหน้าที่งานอาคารทำหน้าที่ "รับงาน" ห้องประชุมก่อนเจ้าหน้าที่โสตฯ
หากท่านขอใช้บริการแบบเร่งด่วน...กรุณาโทรศัพท์ประสานเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 1101-1103